VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Závazná rezervace termínu je platná až po úplném uhrazení zálohové faktury. Zálohová faktura je nevratná, vyjma zcela nečekaných událostí. Výše zálohové platby je 6000 Kč. Termín odevzdání zakázky je mimo sezónu 2-4 týdny (listopad-duben) a v sezóně 3-4 týdnů- neplatí pro zákazníky s EXPRESS balíčkem. Zpracované fotografie budou předány na USB flash disku 8GB. Neupravené RAW fotografie zákazníkovi neposkytuji. Vytisknuté fotografie jsou ve formátu 13x18cm a v počtu dle objednávky. Každá fotografie prochází počítačovou úpravou v profesionálním softwaru. Domluvená cena je platná po celou dobu realizace a nelze jí bezdůvodně měnit. Doplatek bude uhrazen hotově při předání fotografií, nebo převodem na účet před předáním fotografií. Zákazník bere v úvahu a souhlasí s tím, že každý člověk je jiný, má své estetické cítění a proto nelze estetickou kvalitu fotografií reklamovat. Zákazník bere na vědomí, že u svatebních gratulací neručí fotograf za vyfotografování zcela všech gratulantů (obvykle jen nejbližší). Fotograf se zavazuje že jeho odvedená práce bude vykonána pečlivě a důsledně.

Realizace díla:

 • Fotografie jsou dodány v kvalitě obvyklé stylu fotografa a v souladu s nabídkou fotografa, zveřejněnou na webu www.portretista.cz.
 • Minimální počet fotografií je 400, ale tento počet může být ovlivněný počasím, množstvím svatebních hostů a ochotou svatebčanů se fotografovat.
 • Všechny vybrané fotografie projdou úpravou barevnosti, jasu, kontrastu, doostření tónování a případně ořezem.
 • Některé fotografie mohou být černobílé. Pokud to barevnost fotografie dovolí, bude spolu s černobílou fotografií dodaná i barevná varianta.
 • Fotograf předá klientovi balíček, který bude obsahovat vytištěné fotografie ve formátu 13x18cm, flashdisk s fotografiemi v plném rozlišení vhodné i pro opravdu velké tisky, ale i ve zmenšeném rozlišení, pro použití na např. sociální sítě apod. V balíčku budou také přístupové údaje do webové galerie klienta.
 • Webová galerie bude přístupná 1 rok od termínu svatby.
 • Fotograf neposkytuje klientovi fotografie, které neprošly jeho výběrem.
 • Klient bere v úvahu a souhlasí s tím, že každý člověk je jiný, má svůj osobitý vzhled a estetická kvalita fotografií se vzhledem k této skutečnosti různí. Vlastní vzhled a nespokojenost s ním v žádném případě není důvodem pro reklamaci.
 • Klient bere v úvahu, že u svatebních gratulací neručí fotograf za vyfotografování zcela všech gratulantů (obvykle se fotí jen nejbližší rodina).

Práva k fotografiím:

 • Pokud Objednatel nevysloví výslovný nesouhlas, Zhotovitel je oprávněn použít Dílo přiměřeným způsobem pro účely jeho vlastní prezentace.
 • Klient může fotografie využívat pro vlastní potřebu dle libosti s výjimkou jejich dodatečných grafických úprav bez uvědomění fotografa.
 • Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli výhradní, časově a územně neomezenou licenci k užití Díla všemi způsoby předpokládanými autorským zákonem.
 • Objednatel i Zhotovitel nejsou oprávněni předat Dílo nebo některou jeho části třetím osobám za účelem reklamy či propagace služeb třetích osob, bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.
 • Při užití fotografií klientem v médiích si vyhrazuje fotograf právo na uvedení jeho jména či internetových stránek www.portretista.cz u fotografie.

Práva a povinnosti smluvních stran:

 • Zhotovitel se zavazuje nefotografovat osoby, které mu předem sdělí, že si nepřejí být fotografovány.
 • Zhotovitel má právo ukončit okamžitě provádění Díla v případě, že chováním nebo jednáním kohokoliv ze zúčastněných na akci bude poškozen nebo zcizen jeho majetek nebo hrozí újma na zdraví Zhotovitele.
 • V případě neočekáváných okolností ze strany Zhotovitele, které není možné za vynaložení veškerého úsilí ze strany Zhotovitele odstranit a které brání Zhotoviteli vykonat smluvené Dílo, je Zhotovitel povinen zajistit za sebe náhradu. Pokud je tato náhrada Objednatelem výslovně zamítnuta, je Zhotovitel povinen vrátit Objednateli zaplacenou zálohu a smlouva se od počátku bez dalšího ruší.

Sankce:

 • Pokud fotograf nedodá balíček do 35dnů od termínu svatby, může klient požadovat slevu až do výše 2000Kč.

Zpracování osobních údajů:

 • Objednatel podpisem této smlouvy bere bez výhrad na vědomí, že zpracování jeho osobních údajů, které zhotoviteli poskytnul v souvislosti s uzavřením této smlouvy, zhotovitel zpracovává a bude zpracovávat z titulu uzavření smlouvy a jejího plnění s odkazem na čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Účelem zpracování je evidence smluvní spolupráce a uplatnění případné reklamace. Zhotovitel bude zpracovávat osobní údaje objednatele v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., zákon o účetnictví 5 let, následně údaje zlikviduje.
 • Objednatel svým níže uvedeným podpisem stvrzuje, že byl seznámen se svými právy, tedy právy subjektu údajů. Je si vědom svých práv v souladu s čl. 15 – 20 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679, zejména práva na přístup k osobním údajům, práva na opravu a právo na výmaz.
Cresta Social Messenger